appstore kücük


Mandibula

Temporal kemiğe bağlanan ve çene eklemini meydana getiren bu kemik kafa iskeletinin tek hareketli kemiğidir. Kemiğin altta ve önde yer alan kısmı corpus mandibulae, arkada kalan kısmı ise Ramus Mandibulae'dir. Corpus Mandibulae kalın kemik yapısına sahiptir. Üst kenarındaki oyuklara boydan boya alt dişler bağlanır. Önde mediale yakın bulunan delik Foramen Mentale’dir. Buradan n. mentalis çene ucuna gider. Gövdenin iç yüzündeki Foramen Mandibulae arkadan öne ilerler. Önde foramen mentale adıyla çıkan kanalın arkadaki bağlantısını oluşturur. Buradan a. v. n. alveolaris inferior girer. Ramus mandibula, sagittal yönde uzanan kemik bir yapraktan meydana gelir. Bu kemik yapının üst kenarında önde sivri bir çıkıntı olan processus coronoideus, arkada ise yuvarlak bir çıkıntı olan processus condylaris'den yukarıya doğru uzar. Öndekine çene kaslarından m. temporalis bağlanır. Arkadakinin üzeri eklem yüzeyi içerir ve os temporale ile eklem yapar.


[WPRError]