appstore kücük


Extensor Carpi Radialis Brevis Kası

Extensor Carpi Radialis Brevis kası Epicondylus Lateralisten başlar ve Brevis III. metakarpın bazisinde son bulur. Bilekte ekstensiyon ve abduksiyon yaptırmada görevlidir.


[WPRError]